(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Adatkezelő azonosítása

A https://napfenyesetterem.hu/ internet címen elérhető webhelyet a

NAPFÉNYES ÉTTEREM Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.

 

rövidített név: NAPFÉNYES ÉTTEREM Kft.

székhely: 2083 Solymár, Mészégető u. 36.

postacím: 2083 Solymár, Mészégető u. 36.

telephely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. (Napfényes Étterem Kft. – bejárat: Curia utca – Veres Pálné utca sarok).

cégjegyzékszám: 13-09-208509

adószám: 14686735-2-13

e-mail cím: info@napfenyesetterem.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

 

 • Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR) és

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései alapján kezeli.

 • Jelen tájékoztató hatálya a https://napfenyesetterem.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webhelyen leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

 

 • Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket, szolgáltatást megrendelő természetes személyek.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja 

 

 • Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

 

 • Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat Felhasználó.

 

 1. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

 • Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

 

 • Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

 

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

 • Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

– neve

– e-mail címe,

– a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • üzenet írása a weboldalon,
 • e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával),
 • a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

 

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 7. és 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

 1. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevélre feliratkozásra szolgáló „Iratkozz fel értesítőnkre” adatlap kitöltésével, az érdeklődési körének megfelelő témák bejelölésével majd a hozzájáruló nyilatkozat melletti jelölőnégyzet bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

 

Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

 • Kezelt adatok körének meghatározása:

– név

– e-mail cím.

 • Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

 

 • Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

 

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.

 

 1. Étel megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: az e-mail üzenet vagy telefonhívás útján megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó
– számlázási neve

– számlázási címe
– telefonszáma
– e-mail címe (e-mail útján történő megrendelés leadás esetén)
– szállítási cím (kiszállítás kérése esetén)
– megrendelt termék(ek) megjelölése
– megrendelt termék(ek) vételára
– átvétel/kézbesítés módja
– fizetési mód
– megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk
– megrendelés időpontja
– fizetés időpontja

– adószámmal rendelkező megrendelő esetén adószám.

 • Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése. Ennek kapcsán a megrendelt ételek kiszállítása (cím, kézbesítés egyeztetéséhez szükség esetén telefonszám), illetve a megrendelésről kiállítandó számlán kötelezően rögzítendő adatok rögzítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás teljesítéséig tart.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 1. Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

 

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a „Főzőtanfolyamra jelentkezés” adatlap kitöltésével és elküldésével tanfolyamra jelentkező Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó
– neve

– számlázási neve

– számlázási címe
– telefonszáma
– e-mail címe
– tanfolyam megjelölése
– tanfolyam díja
– fizetési mód
– Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a tanfolyam teljesítéséhez szükséges információk
– jelentkezés időpontja
– fizetés időpontja

– adószámmal rendelkező megrendelő esetén adószám.

 • Az adatkezelés célja: A jelentkezés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése, a tanfolyam megtartása. Ennek kapcsán a tanfolyam megtartásának egyeztetése (cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a tanfolyamról kiállítandó számlán kötelezően rögzítendő adatok rögzítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei – Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

 

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

 • Tárhelyszolgáltató

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: Rackforest Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Adószám: 14671858-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.

Telefon: +36 70 362 4785

Webhely: https://rackforest.com/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását jelenti.

 

 

 • Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

                                                                              

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: SalesAutopilot Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

Adószám: 25743500-2-41

Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

E-mail cím: info@salesautopilot.hu

Webhely: https://www.salesautopilot.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

 • Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 30 3544 789

E-mail: info@szamlazz.hu

Webhely: https://www.szamlazz.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8 évig – tart.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

 • Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

 

EGYENSÚLYÉRT Könyvelőiroda Szolgáltató Kft.

 

Rövidített név: EGYENSÚLYÉRT Könyvelőiroda Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-203700

Adószám: 24877581-1-13

Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 42.

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt árucikk(ek) szolgáltatás megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

 

 • Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti.

 

 

 • Megrendelések kezeléséhez használt ügyviteli szoftver

 

 • Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

 

 • Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

  GP-Soft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: GP-SOFT Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-112863

Adószám: 12231944-2-13

Székhely: 2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 63.

Postacím: 1119 Budapest, Puskás Tivadar utca 33.

Telefon: +36 20 286-5851

E-mail: erdeklodes@gp-soft.hu

Webhely: https://www.gp-soft.hu/

 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt ügyviteli szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

 

 • Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: a megrendelésekkel kapcsolatban kezelt adatokat érinti (7. fejezet szerint).

 

 • Az adatfeldolgozás célja: automatizáltan segíti az Adatkezelő által megrendelésekkel kapcsolatban folytatott adatkezelést, segítve ezzel a hatékonyabb ügyvitelt.

 

 • Az adatfeldolgozás időtartama: a megrendeléstől számított 5 évig.

 

 • Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a megrendelések kezeléséhez használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

 

 

 • Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 

 • Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

 1. A jegy.hu weboldalon történő utalvány vásárlással kapcsolatos adatkezelés

 

 • Közös adatkezelés

Azokban az esetekben, amikor a jegy.hu szolgáltatása kifejezetten az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány értékesítésére irányul, a jegy.hu közös adatkezelést valósít meg az Adatkezelővel.

 • Közös adatkezelők:

Jelen tájékoztató szerinti Adatkezelő, és a jegy.hu üzemeltetője:

INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: INTERTICKET KFT.

Cégjegyzékszám: 01-09-736766

Adószám: 10384709-2-41

Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.

Postacím: 1139 Budapest, Váci út 99.

Telefon: + 36 1 266 0000

E-mail: jegy@jegy.hu

Webhely: https://www.jegy.hu/

Felhasználó azz INTERTICKET KFT. https://www.jegy.hu/ honlapján tájékozódhat az általa a közös adatkezelésen kívül önállóan megvalósított adatkezelésről.

A számlát ez esetben az INTERTICKET KFT. álltja ki, így az ehhez kapcsolódó adatkezelés az INTERTICKET KFT. önálló adatkezelése.

A közös adatkezelés minden esetben az itt körülírt, utalvány vásárlással és annak közvetítésével kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, az alábbiak szerint.

 • Az adatkezeléssel érintettek köre: a jegy.hu-n utalványt vásároló Felhasználók.

 

 • Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

 

 • Kezelt adatok köre:

A Felhasználó

– vezetékneve (saját részre vásárlás esetén az ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

– keresztneve (saját részre vásárlás esetén az ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

– telefonszáma,

– e-mail címe,

 

megvásárolt ajándékutalvány

– vételára (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

– száma (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

– lejárati ideje (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

– beváltásának ideje (belső nyilvántartásban),

valamint,

– vásárlás időpontja (belső nyilvántartásban),

Amennyiben nem saját részre vásárolja az ajándékutalványt, akkor annak a személynek a következő adatai kerülnek kezelésre, akinek a nevére vásárolja azt:

– vezetékneve (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

– keresztneve (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban).

Utóbbi esetben a Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott, más személy személyes adatát képező és az utalványon feltüntetendő név ilyen módon történő kezelése jogszerű legyen.

 • Az adatok forrása: Adatkezelő részére a INTERTICKET KFT. továbbítja a Felhasználó által a jegyvásárlás során megadott adatokat.

 

 • Az adatkezelés célja: Adatkezelő részéről az utalvány értékesítése és felhasználásának biztosítása, ezzel az utalvány megvásárlására vonatkozó és a felhasználásával létrejövő szerződés teljesítése.

Az INTERTICKET KFT. részéről az utalvány értékesítés közvetítésének megvalósítása, az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés létrejöttének elősegítése.

 

 • Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően törli az Adatkezelő az adatokat.

Az ajándékutalvány a Felhasználó birtokába kerül, így az azon feltüntetett adatokat az utalvány felhasználásáig nem kezeli az Adatkezelő. Felhasználás esetén a felhasználást követő legfeljebb 2 évig kerül megőrzésre az utalvány (évente selejtezésre kerülnek).

A belső nyilvántartásban kezelt adatok az utalvány felhasználást követő 5 év – a polgári jogi követelések általános elévülési idejének – elteltét követően törlésre kerülnek.

 • Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatkezelési listán, az utalvány felhasználása esetén a felhasznált utalványon, valamint a papír alapú belső nyilvántartásban.

 

 1. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 • Hozzáférési jog:Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 12. pont szerint).

 • Adatok hordozhatóságához való jog:Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 1. a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • A helyesbítéshez való jog:Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • A törléshez való jog:Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:
 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Tiltakozáshoz való jog:A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

 • A 11. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
  b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 14. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 • Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. alatti címére, e-mailben az info@napfenyesetterem.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

 

 • Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

 • A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

 • Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

 • Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

 1. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

 

 1. december 22.

NAPFÉNYES ÉTTEREM Kft.

Rólunk mondták
4200+ visszajelzés alapján
5
4
3
2
1
Leave a Review
If you’ve used this product, leave a review and help the other customers to do right choise.
Woodsowl
Woodsyowl
2023.06.24.
Minden, amit ettünk, finom és ízletes volt. A babgulyás finom volt, de egy kicsit más, mint a többi, amit eddig a városban ettem.
A Tucson pizza jó volt, és a hideg nyers cukkini tészta étel csodálatos és frissítő volt a melegben.
A szolgáltatás kiváló volt, és a légkör is nagyon élveztes. Az adagok tisztességesek.

Ilyés Noémi
Noémi Ilyés
2023.01.09
Az egyik legjobb vegán étterem a városban. Ha meg szeretnél kóstolni néhány vegán magyaros ételt, akkor ez az a hely, ahova el kell menned. Számtalanszor jártam már itt, még a nem vegán családtagjaim is nagyon élvezik a Napfényes ételeket és édességeket. Néhány dolog, amit ajánlok: wok tészta zöldségekkel, quinoa rizottó "cheddar" szósszal, gyros tál és gyümölcsleves, ha van (ha jól emlékszem, ez csak szezonális kínálat az étlapon), somlói galuska, marcipán torta szelet. Nagyon jó a szejtánjuk, jól van elkészítve és fűszerezve, mindenképp ki kell próbálni!!
Hannah Jeffreys
2023.07.04
Az étel zseniális volt! Nagyon széles és ínycsiklandozó kínálat, és az adagok mérete is nagyszerű volt. Nagyon ajánlom mindekinek! Akár vegán vagy, akár nem.

1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
(Veres Pálné – Curia utca sarok)

Nyitva tartás: H–V 11:30–21:00
(konyha: 20:30-ig)

Aznapi asztalfoglalás telefonon: +36 20 311 0101

Ételrendelés elvitelre: +36 20 311 0313

INFORMÁCIÓK
Ajándékozz élményt szeretteidnek!

Ajándékutalványaink beválthatók éttermi és cukrászdai fogyasztásra, főzőworkshopokra, valamint rendezvénytermi programjainkra (irodalmi estekre, koncertekre, önismereti előadásokra, gyerekprogramokra, bűvészműsorokra, stb.) is!
Az utalványok fél évig érvényesek, így garantáltan találnak kedvükre való programot!

Hírlevél feliratkozás
Értesülhetsz napi ajánlatainkról, akcióinkról, programjainkról.
© 2007-2023 Napfényes Étterem. Minden jog fenntartva.
en_GB